ЕКО КЛАСНА СТАЯ

ЕКО КЛАСНА СТАЯ

ЕКО КЛАСНА СТАЯ

2014

С подкрепата на МОСВ и ПУДООС по Национална кампания "За чиста околна среда", СУ "Христо Смирненски" изпълни проект на тема "Обичам природата и аз участвам в нея".